קיבוץ גזר

כללי קליטה מפורטים

-נוסח מתוקן לאחר הערות האסיפה-

1. מטרה

מטרת כללים אלו ליתן בידי קיבוץ גזר (להלן: "הקיבוץ") כלים להמשך קידום תהליך הקבלה לחברות של בנים נקלטים, ובכך להגשים יעד אסטרטגי של צמיחה דמוגרפית, תוך מתן הזדמנות שוויונית לכלל הבנים להיקלט בקיבוץ.

2. מבוא

בנהלי שיוך דירות וקליטת בנים וחברים חדשים (להלן: "הנהלים") נקבע כי ועד ההנהלה יגבש תכנית מפורטת שתעסוק בכל ההסדרים המעשיים הנוגעים ליישום קליטת החברים החדשים. כללים אלו, עניינם באוכלוסיה של בני קיבוץ נקלטים, ובאים לקבוע:

א. לוחות זמנים מחייבים להשלמת תהליך הקליטה של בני קיבוץ, החל מקבלתם לחברות, עובר למגורים זמניים בקיבוץ וכלה במגורי קבע בקיבוץ.

ב. לוחות זמנים בקשר לאיתור מגרש לבנים נקלטים, היתכנות לבניית בתי הקבע על המגרשים וכיו"ב.

ג. אופן ליישום התהליך הנ"ל.

3. קליטת בנים לקיבוץ

3.1. בן נקלט מועדף אשר טרם התקבל לחברות, חייב לעבור את תהליך הקבלה לחברות בהתאם לפרוצדורה הקבועה בנוהלי גזר, עד להגיעו לגיל 35. (גיל 35 נקבע כגיל המהווה "תקרה" לתקופת ההתלבטות להלן: "הגיל הקובע") .

3.2. בן נקלט מועדף (כהגדרתו בנהלים), חייב להתחיל את המהלכים המעשיים והמחייבים במטרה להקים את בית הקבע שלו בקיבוץ גזר (להלן:" התחלת המהלכים המעשיים") בתוך חמש שנים מהמועד בו תיווצר היתכנות תיכנונית לכך או קודם להגיעו לגיל הקובע המאוחר מבינהם.

3.3. על הבן הנקלט המועדף להשלים המהלכים המעשיים ולאכלס ביתו בתוך לא יותר מ-24 חודש מעת קבלת היתר הבנייה.

3.4. בן נקלט מועדף שלא התחיל במהלכים המעשיים או לא התקבל לחברות בתוך לוח הזמנים כאמור יחדל להיות בן נקלט מועדף. מינהלת הקליטה והבנייה, כמשמעה להלן, תגבש הוראות ונוהלים מפורטים לעניין זה.

4. שהייה של בנים מחוץ לקיבוץ

4.1. חבר הנמצא ברשימת הבנים הנקלטים המועדפים ואשר נמצא בחופשה מיוחדת ו/ או ביקש וקיבל אישור לצאת לחופשה מיוחדת , רשאי לשהות/להתגורר מחוץ לקיבוץ כפוף לתנאי החופשה המיוחדת ונהלי קיבוץ גזר ובכל מקרה , עד לא יאוחר מהגיעו לגיל הקובע.

4.2. בנים נקלטים מועדפים אשר אינם חברי קיבוץ, רשאים לשהות/להתגורר מחוץ לקיבוץ ללא פגיעה בזכויותיהם עד להגיעם לגיל הקובע.

4.3. עד אשר יגיע בן נקלט מועדף לגיל הקובע, לא יאבד את זכויותיו כבן נקלט מועדף גם אם לא יבקש להתקבל לחברות בקיבוץ.

5. מגורים זמניים

5.1. לאחר ההחלטה על שיוך הדירות בקיבוץ, נותרו מספר יחידות דיור אשר לא ישויכו לחברים. יחידות דיור אלה משרתות את הצרכים הדמוגרפים של הקהילה. מטבע הדברים, מדובר במשאב ציבורי מוגבל, ואשר נועד לשרת את כלל הבנים.

5.2. במסגרת התקופה עד להגיעו של בן מועדף לגיל הקובע, יהיה רשאי להתגורר ביחידות הדיור בקיבוץ אשר אינם מיועדים לשיוך, והכל בהתאם לכללים אשר יקבעו על- ידי וועד ההנהלה.

6. בניית בתים חדשים בקיבוץ

6.1. כפי שנקבע בנהלים, הקיבוץ אחראי על כל תהליך פיתוח המגרשים והבנייה. לשם מימוש אחריותו זו, ועד ההנהלה ינקוט בצעדים אשר יאפשרו זאת, וביניהם:

6.1.1. יקים מנהלת (להלן: "מנהלת הקליטה והבנייה") אשר תהא אחראית על יישום ההיתכנות לבניית בתי מגורים חדשים, ותרכז את פרויקט הבנייה.

6.1.2. ישקול לקדם פיתוח ו/או בנייתם של המגרשים או חלקם שבשטח הקיבוץ, כאשר בשלב ראשון יפותחו ו/או ייבנו המגרשים הממוקמים בגבולות הקיבוץ (אשר להם היתכנות תכנונית מיידית ו/ או קרובה יותר באופן יחסי).

6.2. בהתאם לנסיבות (הכוללות בין היתר היתכנות, ביקוש, אפשרות של שיתוף פעולה עם גורם חיצוני וכד'), ישקול הקיבוץ מעת לעת ויחליט האם יבצע את בניית הבתים החדשים בקיבוץ בדרך של בנייה מרוכזת ו/או בדרך של "בנה ביתך".

יישום

7. מנהלת הקליטה והבנייה

7.1. ועד ההנהלה, ברשותו של יו"ר הקיבוץ, יקים מנהלת (להלן: "מנהלת הקליטה והבנייה") אשר תהא אחראית מטעמו על יישום פרויקט הקליטה ולרבות יצירת ההיתכנות והביצוע של פיתוח המגרשים ובניית הבתים החדשים. מנהלת הקליטה תאויש, לפחות, בפונקציות הבאות:

7.1.1. מנכ"ל מנהלת הקליטה והבנייה (אשר יכול שיהיה מנהל הקהילה)

7.1.2. מנהל הקהילה (אשר יכול שיהיה גם מנכ"ל המינהלת)

7.1.3. מנהל הכספים (אשר יכול שיהיה מנהל העסקים)

7.1.4. מרכז קליטה (אשר יכול שיהיה מרכז ועדת קליטה)

7.1.5. יועץ משפטי

7.1.6. אדריכל

7.2. המנהלת אחראית לגיבוש תכנית עבודה להגשמת יעד אכלוס הקיבוץ בבנים נקלטים מועדפים, בשלב ראשון, ובהמשך גם באוכלוסיות אחרות, והכל בכפוף להיתכנות הקיבוץ ולביקוש.

7.3. במסגרת תוכנית העבודה על המנהלת לפתח ולגבש פרוגרמה תכנונית בכל הנוגע לשיטות הבנייה, אופי הבתים, סוגי ואופי השכונות וכיוב'.

7.4. המנהלת תפעל בכפוף לוועד ההנהלה.

7.5. לאחר אישור כללים אלו תוקם מינהלת הקליטה והבנייה בתוך 60 יום על- ידי מינהלת הקיבוץ ובאישור האסיפה. בתוך 90 יום מעת אישור האסיפה תציג מינהלת הקליטה והבנייה תוכנית עבודה לציבור.

8. תנאים לקליטה ולשהייה זמנית

8.1. ועד ההנהלה יגבש הכללים ליישום כללי הקליטה, השהייה והמגורים הזמניים (להלן: "תנאים לקליטה ולשהייה זמנית").

8.2. ועד ההנהלה יקים ועדת קליטה שבאחריותה גיבוש פרטי ההסדרים שיהוו את התנאים לקליטה ולשהייה זמנית.

ועדת הקליטה תהיה אחראית גם לטיפול ולניהול השוטף בהסדרי הקליטה והשהייה הזמניים.

8.3. וועדת הקליטה כפופה למינהלת הקליטה והבנייה.

8.4. התנאים לקליטה ולשהייה זמנית יקבעו תוך שימת לב לביקוש לשימוש במבנים שאינם מיועדים לשיוך וחלוקה שוויונית והוגנת של ה"משאב הציבורי" בין כלל הבנים הנקלטים המועדפים המעוניינים לעשות שימוש במשאב זה.

8.5. וועדת הקליטה תוקם בתוך 60 יום. בתוך 90 יום נוספים תציג וועדת קליטה תוכנית עבודה למינהלת הקליטה והבנייה שתציגה לציבור.

9. תוקף

כללים אלו באים במקום כל נוהל ו/או החלטות קודמות וכפופים לנהלים כהגדרתם לעיל.

הצעת החלטה בנושא: בניית בתים עבור קטינים

דברי הסבר: על פי החלטת אסיפת גזר מובא נושא זה להצבעה בנפרד מההצבעה על כללי הקליטה המפורטים. היה ויוחלט בעד ההצעה של "בניית בתים עבור קטינים", היא תוכלל בכללי הקליטה המפורטים.

בניית בתים עבור בנים קטינים

1. הקיבוץ יאפשר להורים חברי הקיבוץ לבנות בית עבור ילדיהם הקטינים המצויים ברשימת הבנים הנקלטים המועדפים כפי שנקבעה במסגרת הנהלים כהגדרתם לעיל (להלן: "הבנים הקטינים") , בכפוף לנהלים, לכללים אלו ולהסדר משפטי שיערך בין הקיבוץ לבין המשפחה. אפשרות זו, תבטיח בית מגורים עבור הבנים הקטינים בהמשך.

2. במהלך התקופה עד אשר הבנים הקטינים יתקבלו לחברות, ויאכלסו את הבתים אשר נבנו עבורם (באם יבחרו בכך) יחולו הסדרי שכירות על הבתים באמצעות הקיבוץ.

3. על הבנים הקטינים לקבל החלטה בנוגע לקבלתם לחברות ולמגוריהם בבית אשר נבנה עבורם עד להגיעם לגיל הקובע כמשמעו בהחלטה זו.

4. במידה ויחליטו הבנים הקטינים כי אינם מעוניינים במגורים בבית אשר נבנה עבורם, יוכלו לממש את הנכס, בכפוף לתקנון הקיבוץ ובהתאם לנוהלי הקיבוץ.

5. להסרת ספק יישומו של סעיף זה כפוף לבדיקה מפורטת בדבר קיומה של היתכנות מכל סוג (תיכנונית, משפטית וכיוב').

עדכון אחרון ( רביעי, 03 פברואק 2010 13:55 )