מתווה לתוכנית עבודה ועקרונות לקליטה וחברות של מי שאיננו בן משק

אושר באסיפה הכללית 08/08 בתאריך 24.11.08

 

בהמשך לכללי הקליטה המפורטים שאושרו באסיפה בדצמבר 2007,

במסגרת החלטות גזר על קליטה וצמיחה דמוגרפית שמטרתן קליטה של משפחות צעירות לקיבוץ לשם חיזוקו החברתי, חיזוק מערכת החינוך והצערת היישוב מוגש לאסיפה מתווה לקידום מטרות אלו.

הגדרות

- בן משק שהתקבל לחברות יקרא להלן:"חבר " או "משפחת חברים" לפי העניין.

- בית אב (יחיד או משפחה) שהתקבל או שיתקבל לחברות, ואף אחד מיחידיה איננו בן משק יקרא להלן:" חבר חדש" או " משפחת חברים חדשה" לפי העניין.

מתווה עקרוני לתוכנית עבודה

1. תוכנית הקליטה תחולק לשני חלקים מרכזיים:

1.1 חלק א'

1.1.1 קליטה של עד 5 משפחות חברים חדשות לחברות בקיבוץ.

1.1.2 שיוך של 8 מגרשים מבונים מתוך מאגר הדירות שלא שויכו לחברים, ב- 3 מגרשים למשפחות חברים וב- 5 מגרשים למשפחות חברים חדשות.

1.2 סדרי העדיפויות לקליטה ולאכלוס המגרשים המבונים במסגרת חלק א' יהיה כדלקמן:

1.2.1 שלוש משפחות חברים שהן בנים/ חברים בוגרים שכבר נמצאים בגזר.

1.2.2 חמש משפחות חברים חדשות שהן תושבים המתגוררים בגזר.

בהקשר זה תובא בחשבון גם נכונותן של המשפחות להיקלט לחברות בגזר תוך שדירת המגורים העומדת לרשותן כיום תהפוך לדירת הקבע שלהן.

1.3 לוחות זמנים

1.3.1 חלק א'

מינהלת הקליטה תקדם את חלק א' שבתוכנית במטרה שיושלם עד תום שנת 2009.

1.3.2 לשם כך יחולו אבני הדרך הבאות:

1.3.2.1 פרסום, הרשמה ומיון.

1.3.2.2 גיבוש פרטי ההסדר להסכם דו- צדדי עם משפחות החברים החדשות("חוזה קליטה") על בסיס מיכלול החלטות הנוגעות לקליטה ולאורחות חיים. וגיבוש הסדר בכתב עם משפחות החברים. ("חוזה חברים")

1.3.2.3 גיבוש פרטי העלויות והתשלום שיחולו על המשפחות בגין דמי כניסה לקיבוץ, תשתיות- על העמדת המגרשים המבונים לרשותן (כאמור בנספח א' להחלטה זו).

1.3.2.4 לצורך זה הקיבוץ יסתייע בהחלטותיו הקודמות וכן בשמאי אשר יביא בחשבון את מלוא הפרטים הרלבנטיים, לרבות מההיבט הכלכלי, בהמלצותיו.

1.3.2.5 כל החלטה ומהלך נוספים שידרשו ככל שיידרשו לאור החלטות גזר לגבי הקליטה במטרה להביא להפעלתו של שלב א' בהקדם ולהשלמתו במהלך 2009.-

1.4 חלק ב'

1.4.1 קידום תוכנית מעשית לבניית שכונה חדשה לחברים ולחברים חדשים.

1.4.1.1 מינהלת הקליטה תגבש תוכנית עבודה לשם ביצוע חלק ב' שתוצג למוסדות הקיבוץ .

1.4.1.2 תוכנית העבודה תקבע את הנושאים העיקריים לטיפול והדרכים לטפל בהם במטרה להביא את שלב ב' לכדי היתכנות ותחילת עבודה מעשית .

2. קריטריונים מרכזיים לקליטת משפחות חברים חדשות

קליטתן של משפחות חברים חדשות תישען על שלושת הקריטריונים המרכזיים הבאים:

2.1 יכולת כלכלית מוכחת.

משפחת חברים חדשה המבקשת להיקלט בגזר תידרש להוכיח יכולת השתכרות עצמית, להיות בעלת פנסיה צבורה וביטוחים הכרחיים, להתחייב להמשיך ולהיות אחראית לפרנסתה,ולצבירת פנסיה וביטוחים לה ולילדיה כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

2.2 מצב בריאותי תקין

משפחת חברים חדשה המבקשת להיקלט בגזר תידרש להוכיח , בין השאר באמצעות הצהרת בריאות מאושרת על- ידי חברת ביטוח בה מבוטחת משפחת החברים, כי יחידיה (בגירים וקטינים כאחד) הינם במצב בריאותי טוב, תקין ובר- ביטוח.

2.3 התאמה חברתית

משפחת חברים חדשה המבקשת להיקלט בגזר צריכה להתאים חברתית למרקם המיוחד לקהילת חברי גזר על מאפייניה הייחודיים.

2.4 אופן עבודת וועדת הקליטה

2.4.1 לשם בחינת הקריטריונים האמורים מוסמכת וועדת הקליטה לדרוש ממשפחות החברים החדשים פרטים ומסמכים בדבר מצבם הכלכלי, הבריאותי והחברתי, כאמור בנספח א' להחלטה זו.

2.4.2 כן מוסמכת הוועדה לבקש פרטים בדבר מיכלול הרקע ממנה באה המשפחה ובכלל זאת מקומות עבודה, שירות צבאי ולאומי, רישום פלילי, המלצות ממכרים, וכל כיוצב'.

2.4.3 הוועדה תפנה את המשפחות למכון אבחון שיסייע בידי הוועדה לגיבוש החלטה.

2.4.4 הוועדה תסתייע בהכרות מוקדמת, ככל שקיימת, עם המשפחה.

2.4.5 סה"כ הממצאים שתאסוף הוועדה ביחד עם התרשמותה האישית מהמשפחה ומיטב שיקול דעתה יעמדו לרשות הוועדה בבואה לגבש החלטתה האם להמליץ בפני האסיפה על קבלת המשפחות לחברות אם לאו.

2.4.6 בגיבוש החלטתה והודעתה למשפחה, הוועדה איננה חייבת לנמק מדוע החליטה להמליץ על קבלה לחברות של המשפחה או לדחות בקשת המשפחה.

2.4.7 בכל מהלכיה תקפיד הוועדה על פרטיות המשפחה.

2.5 קבלה לחברות באסיפה הכללית

2.5.1 עם גיבוש החלטת הוועדה להמליץ על קבלת המשפחה לחברות ולאחר שסוכמו עם המשפחה שאר הפרטים הקשורים בקליטתה ובכלל זה חתימת המשפחה על חוזה הקליטה והסדר תשלומים מוסכם תכונס אסיפה לצרכי הצבעה על קבלת המשפחה לחברות.

2.5.2 לאחר הדיון באסיפה, ההצבעה תיערך בקלפי.

נספח א' של ההחלטה על המתווה לתוכנית עבודה ועקרונות לקליטה וחברות

של מי שאיננו בן משק

(נספח זה בא לפרט ולבאר החלטת האסיפה: בכל מקרה של מחלוקת- החלטת אסיפה מחייבת)

1. תשלומי משפחות חברים חדשות לקיבוץ

בגין השתתפות בתשתיות ציבוריות לפי החלטות הקיבוץ, כפי שיתקבלו בהמשך.

דמי כניסה לפי החלטות הקיבוץ, כפי שיתקבלו בהמשך

שווי העלויות בגין העמדת המגרשים המבונים לרשותן בהתאם לסכום שיקבע השמאי שהקיבוץ יבחר. הסכום יקבע בשקלים ויהיה צמוד למדד.

על משפחת חברים חדשה תחול החובה לשלם את התשלומים האמורים טרם קבלתם לחברות.

2. יכולת כלכלית של משפחות חברים חדשות

יכולת השתכרות/ רמת הכנסה (ביחד) בשיעור שלא ייפול מהשכר הממוצע במשק (בהתאם לקביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

פנסיה צבורה, וכן זכויות סוציאליות הנגזרות מרמת שכר זו.

ביטוחים משלימים (בריאות, סיעוד וכו').

עדכון אחרון ( רביעי, 03 פברואק 2010 13:56 )